Rondleiding

Komt u bij ons kijken?

We snappen dat u eerst wilt zien hoe het er bij ons aan toe gaat. Daarom kunt u vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is een afspraak maken voor een rondleiding.

Voorafgaand aan de eerste dag op school of op de opvang kunnen de kinderen komen wennen. Zo zijn ze vast bekend met ons IKC voordat ze écht gaan starten.

School

Het Palet is een openbare basisschool in Alblasserdam. We vangen kinderen van 2 tot 13 jaar op in ons Integraal Kindcentrum (IKC). De school en de opvang werken daarbij nauw samen. Het Palet is een IKC dat openstaat voor iedereen en we vinden het belangrijk dat onze kinderen respect en waardering ontwikkelen voor iedereen in de samenleving.

We vormen een veilige omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rust, regelmaat en structuur zijn daarin belangrijke factoren. We hebben daarom duidelijke afspraken met elkaar die we binnen en buiten de klas hanteren. We houden daarbij nauw contact met de ouders.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich op eigen tempo ontwikkelen tot zelfstandige, veelzijdige en weerbare personen.  Ons onderwijs bestaat niet alleen uit leren rekenen, lezen en schrijven, maar richt zich op de volledige ontwikkeling van het kind. Hieronder verstaan wij leren omgaan met emoties, leren omgaan met elkaar en ontwikkeling op emotioneel, creatief, motorisch, sociaal en verstandelijk niveau.

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, is ons onderwijs continu in ontwikkeling. Op deze manier zorgen we ervoor dat we aansluiten op de huidige belevingswereld. Zo gaan de kinderen met een goed basispakket aan kennis en vaardigheden de wereld in.

Opvang

Binnen ons IKC vangen we kinderen op van 2 tot 13 jaar. Tijdens de schooluren volgen de kinderen onderwijs op Het Palet. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Wasko. Het Palet en Wasko werken hierbij nauw samen. We stimuleren een ontspannen en veilige omgeving. We willen kinderen nieuwsgierig maken, uitdagen, aanmoedigen, bevestiging en zelfvertrouwen geven, door middel van activiteiten die aansluiten op hun belevingswereld.

Onderwijsgroep OZHW maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Boss po. Samen met Hogeschool Rotterdam leiden wij jaarlijks zo’n 100 studenten op tot leraar basisonderwijs.

Studenten die deelnemen aan de opleidingsschool kunnen ook gebruik maken van het leer-werktraject bij OZHW. Werken en leren tegelijkertijd. Zo hebben we al goede ervaringen op kunnen doen met zij-instromers. Hiermee proberen we kwalitatief goede studenten te trekken, die aan een heroriëntering toe zijn op hun eigen werkloopbaan.

Iedere OZHW-school heeft een schoolopleider, die leraren in opleiding (en startende leraren) coacht, zodat zij alle tools beheersen om het vak van leraar succesvol uit te kunnen voeren.

Op IKC het Palet is Annet Godeke- de Ruiter de schoolopleider.

We vinden het belangrijk dat Het Palet een plek is waar kinderen zich veilig voelen. Daarom maken we gebruik van de methode KiVa, een programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. KiVa is een methode die zich richt op de sociale veiligheid op scholen en het tegengaan van pesten.

Met deze methode stimuleren we de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het doel is om te werken aan een omgeving waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Het programma wordt schoolbreed gedragen.

Voor de oudergids van KiVa verwijzen wij u door naar het kopje downloads. 

Plusklas

Kinderen die (meer of hoog)begaafd zijn, hebben een andere manier van leren dan hun leeftijdsgenootjes. Om extra zorg en aandacht te bieden aan de behoeften van die kinderen heeft IKC Het Palet een plusklas.

Het doel van de plusklas is om in contact te komen met andere (meer of hoog)begaafden. Er wordt extra uitdaging geboden om verveling en onderprestatie te voorkomen en het zelfvertrouwen te versterken. Daarnaast wordt er gewerkt aan leren leren en kunnen de kinderen hun talenten benutten.

Onderdeel van

Het Palet is onderdeel van OZHW. Binnen deze onderwijsgroep vallen scholen van zowel primair als voorgezet onderwijs, waardoor doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijk verloopt. OZHW staat voor kwaliteit en samen leren en ontwikkelen als mens en burger.

Werken bij

Alle vacatures van OZHW zijn terug te vinden via de knop hiernaast

SideMenu